Name: Wiener Lady
Geburtsdatum: 1986
Vater: Wenzel I
Mutter: Columbus xx – Shogun xx
Nachkommen:
 • Luziana (v. Lanthan)
 • Pasadena I (v.Prince Thatch xx)
 • Paulina (v.Prince Thatch xx)
 • Pasadena II (v.Prince Thatch xx)
 • Wilko (v. Weltmeyer)
 • Wendina (v. Waterford)
 • Wilanda (v. Waterford)
Name: Luziana
Geburtsdatum: 12.02.1991
Vater: Lanthan
Mutter: Wiener Lady von Wenzel I – Columbus xx
Nachkommen:
 • Priska (v. Prince Thatch)
Name: Paulina
Geburtsdatum: 07.03.1997
Vater: Prince Thatch xx
Mutter: Wiener Lady von Wenzel I – Columbus xx
Nachkommen:
 • Wendy (v.Waterford)
 • Doraya S (v. Don Frederico)
 • Warina (v. Weltmeyer)
 • Don Paolo (v. Don Cursador)
 • Dalino (v. Dancier)
Name: Wilanda
Geburtsdatum: 07.05.2004
Vater: Waterford
Mutter: Wiener Lady von Wenzel I – Columbus xx
Nachkommen:
Name: Warina
Geburtsdatum: 17.05.2004
Vater: Weltmeyer
Mutter: Paulina von Prince Thatch xx – Wenzel I
Nachkommen:
 • Donato (v. Dancier)
 • Darino (v. Don Index)
 • Diego (v. Dancier)
Erfolgspferde
Verkaufspferde